Szkoła Podstawowa
im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący: Zuzanna Krawczyk

Wiceprzewodniczący: Jagoda Tuszer

Skarbnik: : Filip Szadura

Członek Zarządu: Martyna Grzymkowska

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. Pani Magdalena Murszewska i Anna Dzierżyńska.

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 1. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 2. inspirowanie uczniów do działania,
 3. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. opracowanie rocznego planu działania SU,
 3. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 4. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 5. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 6. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 7. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 8. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 9. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 3. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 4. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU

 

Skarbnik Zarządu:

 1. gromadzi środki finansowe,

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach  działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 

ORDYNACJA WYBORCZA

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządu  wybierani są co roku w miesiącu wrześniu . Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

Szkolna Komisja Wyborcza zobowiązana jest do:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej
 3. przygotowanie wyborów,
 4. przeprowadzenie wyborów,
 5. obliczenie głosów,
 6. ogłoszenie wyników.

 

. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.